Terugblik ALV en Heidag

Heidag_© Koen Wilgehof

Wanneer uw voorzitter een verslag schrijft over de algemene leden vergadering (ALV) en de daarop volgende heidedag in het Akoesticum in Ede, kunt u er gerust van uitgaan dat hij bevooroordeeld is. Per slot van rekening, het was een groot plezier weer lijfelijk bij elkaar te zitten, zoals we ook met z’n alle zo genoten hebben van de jubileumdag in Utrecht op 19 maart jl.
 
Er waren weliswaar minder leden dan gehoopt, met name van de kant van de contactpersonen, die juist zo’n wezenlijke bijdrage aan onze vereniging leveren. Anderzijds was de raad van advies voor artistieke zaken (RAA) vrijwel voltallig aanwezig. Afgezien van het aftikken van tal van punten, die vanuit het bestuur, de RAA, en de concertorganisatie naar voren werden gebracht, vragen een paar zaken om extra en welverdiende aandacht.
 
Ten eerste het afscheid van secretaris Teuny van Wijgerden, daartoe genoodzaakt door ziekte. Het spreekt vanzelf dat we niet alleen haar bedankt hebben voor haar niet-aflatende enthousiasme, de inzet en zeker ook de blijmoedigheid waarmee ze haar bepaald niet eenvoudige taak al die jaren vervuld heeft. Het spreekt dan ook evenzeer vanzelf dat het bestuur haar heeft voorgedragen als erelid van onze vereniging, hetgeen met algemene acclamatie werd aangenomen door de aanwezige leden.

Foto’s: Leo Samama &  Koen Wilgehof-Sodaar

Een tweede punt van aandacht zijn uitbreidingen van zowel het algemeen bestuur (AB) als de RAA. Bij de eerste heeft zich vanaf heden de zanger Joost van der Linden gevoegd, en in de nazomer komt ook Dinant Krouwel de gelederen versterken. Bij de RAA zijn inmiddels Femke de Graaf, Cécile van de Sant en Jan Willem Baljet als leden voorgedragen. Zo hebben voor de naaste toekomst AB en RAA meer slagkracht en kunnen zo zich actiever inzetten voor de vereniging.
 
De jaarverslagen van het AB, de RAA en de Commissie concerten zijn het overduidelijke bewijs dat ook in het afgelopen jaar veel werk is verzet: , ten eerste voor de Dag van het Lied in oktober 2021, gevolgd door de voorbereidingen van de jubileumdag in maart en de komende Dag van het Lied op 14 mei a.s. Maar ook voor die concerten die wel doorgang konden vinden, en meer nog voor de concerten die de naaste toekomst in het verschiet liggen.
 
Ook in de middag bemerkte ik dat er bij de RAA, en maar bij alle aanwezige leden van de Vrienden van het Lied in het algemeen, een enthousiasmerend elan te bespeuren was. Onder aanvoering van gespreksleider Hans Buijze werden tal van onderwerpen aangesneden, plannen gesmeed en- ja! – afspraken gemaakt, in de hoop (en  de verwachting) daarmee de daling van het aantal leden te keren, het huidige ledenbestand aan te vullen met jongeren, allianties aan te gaan met gelijkgestemden en vooral ‘na corona’ de draad op te pakken en met niet aflatende inzet weer vele concerten voor u te organiseren.
 
Ik kijk ernaar uit!
 
Leo Samama,
voorzitter
 
PS: Mag ik u ter aanvulling wijzen op de Dag van de Componist op 18 juni a.s., met in het Akoesticum in Ede een middagconcert in het teken van het recente Nederlandse lied met de toepasselijke titel De wonden van de wereld. Meer nieuws volgt spoedig.