auditie / audition

In verband met Covid-19 is er geen datum vastgesteld voor een auditie in 2020. Het is daarom niet mogelijk je aan te melden. Zodra bekend is wanneer de auditie plaatsvindt, vind je dat op deze pagina en in de nieuwsberichten. Wil je zeker weten dat je de volgende auditie niet mist? Houd dan de website in de gaten of volg onze pagina op Facebook.

Ben jij op zoek naar een groter publiek dat houdt van het lied? Auditeer dan bij de vereniging Vrienden van het Lied en ding mee naar een plek op de solistenlijst. Jaarlijks vindt in het conservatorium van Utrecht een auditie plaats waar je als liedduo van je kunt laten horen. Een jury van bekende, professionele musici beoordeelt de duo’s en let daarbij onder andere op een correcte uitspraak van de gezongen teksten en of de musici in staat zijn het publiek tijdens een liedrecital blijvend te boeien.

toelating
Wanneer je wilt auditeren:

 • zijn jij en je duopartner inwoner van de Europese Unie
 • zijn jullie in het bezit van een masterdiploma of studerend hiervoor
 • ben je als zanger in staat de liederen die je brengt uit het hoofd te zingen. Een uitzondering wordt gemaakt voor zeer moderne werken en/of werken in exotische talen
 • zijn jij en je duopartner bereid na toelating tot het bestand samen concerten te verzorgen

Houd er rekening mee dat je als duo niet meer dan twee keer kunt auditeren.

programma
Deelnemen aan de auditie kan door een programma in te sturen van maximaal 15 minuten met tenminste:

 • een lied van een Nederlandse componist, maar niet per se Nederlandstalig
 • een Duitstalig lied van Schubert, Schumann, Brahms of Strauss
 • een Franstalig lied van een componist naar keuze

aanmelden
Je meldt je aan door een volledig ingevuld aanmeldformulier in te sturen. Vermeld per lied: 

 • de titel van het lied inclusief het opusnummer
 • de volledige naam, geboorte- en sterfdatum van de componist
 • de naam van de tekstdichter
 • de exacte duur van elk lied

 Upload daarbij gelijktijdig de volgende bijlagen:

 • een kopie van een geldig EU-paspoort of een in de EU geldige permanente verblijfsvergunning van jouzelf en je duopartner
 • een recente geluidsopname van jullie als duo met drie liederen, waarvan in elk geval een Franstalig en een Duitstalig lied

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de Raad van Advies voor Artistieke zaken (RAA).

Wanneer er te veel aanmeldingen worden ontvangen is de volgorde van binnenkomst bepalend. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

kosten
De kosten van deelname zijn € 50,00 per duo. Dit bedrag dient na bericht van toelating te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer (IBAN) NL 70 INGB 0000 326 329 ten name van Vrienden van het Lied te Utrecht onder vermelding van ‘deelname auditie’.

Wanneer het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving. Restitutie is niet mogelijk, tenzij na overleg met de penningmeester en tot uiterlijk één week voorafgaand aan de auditie.

audition

Due to Covid-19, no date is set for an audition in 2020. It is not possible to register. You will find a new date here and in the news section as soon as possible. Do you want to be sure you don't miss the next audition? Be sure to visit our website again soon or follow us on Facebook.

Are you interested to tap into a bigger audience that loves art song? Audition at the Vrienden van het Lied and compete to join an outstanding group of soloists. This yearly event takes place at the HKU University of the Arts Utrecht. A jury consists of renowned, professional musicians will among other things assess each duo on the correct pronunciation of the lyrics and their ability to keep the audience captivated.

admission
You can enter the audition when:

 • both you and your duo partner are citizens of the European Union or have a permanent residence permit valid for the EU
 • either one or both of you are graduate students or studying at the graduate level
 • the singer of your duo can perform the songs you wish to perform by heart, except for contemporary works or in exotic languages
 • both of you are planning to give recitals together

Please note that it is not possible for a duo to apply more than twice

program
To apply for the audition, you must send in a 15-minute program containing at least:

 • a song by a Dutch composer, not necessarily in Dutch
 • a song in German by Schubert, Schumann, Brahms or Strauss
 • a song in French by a composer of your choice

application
To register please send in the completed application form and for each song fill in:

 • the title of the song including the opus number
 • the composers full name, their year of birth and year of death
 • the name of the poet
 • the exact duration of each song

Simultaneously upload the following:

 • a copy of a valid EU passport or permanent residence permit for both of you
 • a recent sound recording of your duo of three songs of which one is in French and one in German

All applications will be evaluated by the Board of Artistic Advice (RAA)

In case the number of applicants is too high, the order of entry will be decisive. Forms that are not filled in completely will not be taken into consideration.

costs
Participations costs € 50,00 per duo. After notification of admission, this amount must be credited to bank account number (IBAN) NL 70 INGB 0000 326 329 in the name of Vrienden van het Lied in Utrecht, stating ‘participation audition’.
 
Your registration is cancelled automatically if the registration fee is not received in time. The fee will only be reimbursed after consultation with the treasurer and no later than one week before the audition.

locatie / location

HKU Utrechts Conservatorium
Gebouw Kunst & Wetenschappen
Mariaplaats 27
3511 LL Utrecht